strong rubber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong rubber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong rubber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong rubber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong rubber

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cao su độ bền cao