strongman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strongman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strongman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strongman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strongman

    a man who performs feats of strength at a fair or circus

    a powerful political figure who rules by the exercise of force or violence

    he is determined to bring down the Iraqi strongman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).