strongpoint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strongpoint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strongpoint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strongpoint.

Từ điển Anh Việt

  • strongpoint

    * danh từ

    chỗ mạnh; hơn người