strong liquor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong liquor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong liquor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong liquor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong liquor

    * kinh tế

    dịch đặc

    nước chiết