strong-willed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong-willed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong-willed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong-willed.

Từ điển Anh Việt

  • strong-willed

    /'strɔɳ'wild/

    * tính từ

    cứng cỏi, kiên quyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet