strong force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strong force

  * kỹ thuật

  lực hạt nhân mạnh

  lực mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strong force

  Similar:

  strong interaction: (physics) the interaction that binds protons and neutrons together in the nuclei of atoms; mediated by gluons

  Synonyms: color force