strong jellies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong jellies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong jellies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong jellies.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong jellies

    * kinh tế

    kẹo mềm đông có độ sệt cao