strong maximum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong maximum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong maximum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong maximum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong maximum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cực đại mạnh