strong unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong unit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đơn vị mạnh