firm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

firm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm firm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của firm.

Từ điển Anh Việt

 • firm

  /'fə:m/

  * danh từ

  hãng, công ty

  * tính từ

  chắc, rắn chắc

  firm muscles: bắp thịt rắn chắc

  vững chắc; bền vững

  a firm foundation: nền tảng vững chắc

  nhất định không thay đổi

  firm prices: giá nhất định

  mạnh mẽ

  a firm voice: giọng nói mạnh mẽ

  kiên quyết, vững vàng, không chùn bước

  to firm measure: biện pháp kiên quyết

  a firm faith: lòng tin sắt đá

  a firm position (stand): lập trường kiến định

  trung thành, trung kiên

  as firm as rock

  vững như bàn thạch

  to be on the firm ground

  tin chắc

  to take a firm hold of something

  nắm chắc cái gì

  * phó từ

  vững, vững vàng

  to stand firm: đứng vững

  to hold firm to one's beliefs

  giữ vững niềm tin

  * ngoại động từ

  làm cho vững vàng, làm cho chắc chắn

  nền (đất)

  cắm chặt (cây) xuống đất

  * nội động từ

  trở nên vững chắc, trở nên rắn chắc

 • Firm

  (Econ) Hãng sản xuất.

  + Trong kinh tế học tân cổ điển, đó là tên gọi có tính chất phân tích của một thể chế thực hiện nhiệm vụ chuyển các đầu vào thành đầu ra.

 • firm

  (toán kinh tế) hàng buôn // rắn, bền; ổn định

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • firm

  * kinh tế

  chặt

  cứng

  doanh nghiệp

  hãng

  * kỹ thuật

  bền

  chắc chắn

  chặt

  cứng

  hãng

  ổn định

  rắn

  vững

  vững chắc

  cơ khí & công trình:

  gần chặt

  toán & tin:

  hãng (buôn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • firm

  the members of a business organization that owns or operates one or more establishments

  he worked for a brokerage house

  Synonyms: house, business firm

  marked by firm determination or resolution; not shakable

  firm convictions

  a firm mouth

  steadfast resolve

  a man of unbendable perseverence

  unwavering loyalty

  Synonyms: steadfast, steady, stiff, unbendable, unfaltering, unshakable, unwavering

  not soft or yielding to pressure

  a firm mattress

  the snow was firm underfoot

  solid ground

  Synonyms: solid

  strong and sure

  a firm grasp

  gave a strong pull on the rope

  Synonyms: strong

  not subject to revision or change

  a firm contract

  a firm offer

  (of especially a person's physical features) not shaking or trembling

  his voice was firm and confident

  a firm step

  not liable to fluctuate or especially to fall

  stocks are still firm

  Synonyms: steady, unfluctuating

  securely established

  holds a firm position as the country's leading poet

  possessing the tone and resiliency of healthy tissue

  firm muscles

  unwavering in devotion to friend or vow or cause

  a firm ally

  loyal supporters

  the true-hearted soldier...of Tippecanoe"- Campaign song for William Henry Harrison

  fast friends

  Synonyms: loyal, truehearted, fast

  with resolute determination

  we firmly believed it

  you must stand firm

  Synonyms: firmly, steadfastly, unwaveringly

  Similar:

  tauten: become taut or tauter

  Your muscles will firm when you exercise regularly

  the rope tautened

  tauten: make taut or tauter

  tauten a rope

  fast: securely fixed in place

  the post was still firm after being hit by the car

  Synonyms: immobile