unfaltering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unfaltering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unfaltering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unfaltering.

Từ điển Anh Việt

  • unfaltering

    /ʌn'fɔ:ltəriɳ/

    * tính từ

    không ngập ngừng, không do dự, quả quyết

    không nao núng, không lung lay

Từ điển Anh Anh - Wordnet