unshakable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unshakable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unshakable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unshakable.

Từ điển Anh Việt

  • unshakable

    /' n' eik bl/

    * tính từ

    không lay chuyển được

Từ điển Anh Anh - Wordnet