steady nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steady nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steady giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steady.

Từ điển Anh Việt

 • steady

  /'stedi/

  * tính từ

  vững, vững chắc, vững vàng

  steady as a rock: vững như bàn thạch

  điều đặn, đều đều

  to go at a steady pace: đi đều bước

  to require a steady light: cần ánh sáng đều

  a steady rise in prices: giá cả cứ lên đều đều

  a steady gaze: cái nhìn chằm chằm không rời

  kiên định, không thay đổi

  to be steady in one's principles: kiên định trong nguyên tắc

  vững vàng, bình tĩnh, điềm tĩnh

  steady nerves: tinh thần vững vàng, cân não vững vàng

  đứng đắn, chính chắn

  steady!

  hãy bình tĩnh!, không nên vội vã!

  steady on!

  thôi! dừng lại!

  keep her steady!

  (hàng hải) hãy giữ hướng đầu tàu!, không đổi hướng đầu tàu!

  * ngoại động từ

  làm cho vững, làm cho vững chắc, làm cho vững vàng

  to steady a table: chêm bàn cho vững

  làm cho kiên định

  hatred will steady him: lòng căm thù sẽ làm cho anh ta kiên định

  * nội động từ

  trở nên vững vàng, trở nên vững chắc

  trở nên kiên định

  * danh từ

  (kỹ thuật) bệ bỡ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người yêu chính thức

 • steady

  ổn định

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steady

  * kinh tế

  bình ổn

  củng cố

  đều

  đều đặn

  được ổn định

  được ổn định, trở nên ổn định

  không dao động

  làm cho ổn định

  làm cho vững chắc

  ổn định

  ổn định, bình ổn, không dao động

  trở nên ổn định, củng cố

  vững

  vững chắc

  * kỹ thuật

  bền vững

  cân bằng

  chặt

  cứng

  đều

  giá đỡ

  không đổi

  lunét đỡ

  ổn định

  vững

  vững chắc

  cơ khí & công trình:

  đỡ (bằng kích)

  kính đỡ

  toán & tin:

  ổn định, vững

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steady

  make steady

  steady yourself

  Synonyms: calm, becalm

  not subject to change or variation especially in behavior

  a steady beat

  a steady job

  a steady breeze

  a steady increase

  a good steady ballplayer

  Antonyms: unsteady

  securely in position; not shaky

  held the ladder steady

  not easily excited or upset

  steady nerves

  Similar:

  sweetheart: a person loved by another person

  Synonyms: sweetie, truelove

  brace: support or hold steady and make steadfast, with or as if with a brace

  brace your elbows while working on the potter's wheel

  Synonyms: stabilize, stabilise

  firm: not liable to fluctuate or especially to fall

  stocks are still firm

  Synonyms: unfluctuating

  firm: marked by firm determination or resolution; not shakable

  firm convictions

  a firm mouth

  steadfast resolve

  a man of unbendable perseverence

  unwavering loyalty

  Synonyms: steadfast, stiff, unbendable, unfaltering, unshakable, unwavering

  regular: relating to a person who does something regularly

  a regular customer

  a steady drinker

  steadily: in a steady manner

  he could still walk steadily

  Antonyms: unsteadily