steady deflection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steady deflection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steady deflection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steady deflection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steady deflection

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự lệch ổn định