steady state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steady state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steady state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steady state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steady state

  * kỹ thuật

  điều kiện ổn định

  điện lạnh:

  chế độ xác lập

  trạng thái xác lập

  đo lường & điều khiển:

  tính trạng ổn định

  cơ khí & công trình:

  trạng thái bền vững