steady-state creep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steady-state creep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steady-state creep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steady-state creep.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steady-state creep

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    từ biến giai đoạn hai