steady-state flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steady-state flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steady-state flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steady-state flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steady-state flow

  * kỹ thuật

  dòng chảy ổn định

  điện lạnh:

  chảy ổn định

  cơ khí & công trình:

  dòng có trạng thái ổn định