steady input nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steady input nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steady input giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steady input.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steady input

    * kỹ thuật

    nguồn cấp nước ổn định