steady point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steady point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steady point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steady point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steady point

    * kỹ thuật

    điểm cố định