steadfast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steadfast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steadfast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steadfast.

Từ điển Anh Việt

 • steadfast

  /'stedfəst/

  * tính từ

  kiên định, không dao động, trước sau như một

  chắc chắn, vững chắc; cố định, không rời

  a steadfast gaze: cái nhìn chằm chằm không rời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steadfast

  firm and dependable especially in loyalty

  a steadfast ally

  a staunch defender of free speech

  unswerving devotion

  unswerving allegiance

  Synonyms: staunch, unswerving

  Similar:

  firm: marked by firm determination or resolution; not shakable

  firm convictions

  a firm mouth

  steadfast resolve

  a man of unbendable perseverence

  unwavering loyalty

  Synonyms: steady, stiff, unbendable, unfaltering, unshakable, unwavering