unbendable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unbendable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unbendable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unbendable.

Từ điển Anh Việt

  • unbendable

    * tính từ

    bất khuất; kiên quyết; quyết tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet