watertight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watertight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watertight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watertight.

Từ điển Anh Việt

 • watertight

  /'wɔ:tətait/

  * tính từ

  kín nước

  (nghĩa bóng) không thể cãi, không công kích được; vững chắc, chặt chẽ (lập luận, lý lẽ...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • watertight

  * kinh tế

  không thấm nước

  không vô nước

  kín nước

  * kỹ thuật

  cách nước

  kín nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • watertight

  not allowing water to pass in or out

  Similar:

  unassailable: without flaws or loopholes

  an ironclad contract

  a watertight alibi

  a bulletproof argument

  Synonyms: unshakable, bulletproof