watertight plastic sheath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watertight plastic sheath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watertight plastic sheath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watertight plastic sheath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watertight plastic sheath

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bao bằng chất dẻo kín nước