watertight lighting fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watertight lighting fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watertight lighting fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watertight lighting fitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watertight lighting fitting

    * kỹ thuật

    đèn không lọt nước