watertight socket outlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watertight socket outlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watertight socket outlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watertight socket outlet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watertight socket outlet

    * kỹ thuật

    điện:

    phíc cắm kín nước