warming pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warming pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warming pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warming pan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • warming pan

    a long-handled covered pan holding live coals to warm a bed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).