affectionate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affectionate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affectionate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affectionate.

Từ điển Anh Việt

 • affectionate

  /ə'fekʃnit/

  * tính từ

  thương yêu, yêu mến, âu yếm; trìu mến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • affectionate

  having or displaying warmth or affection

  affectionate children

  a fond embrace

  fond of his nephew

  a tender glance

  a warm embrace

  Synonyms: fond, lovesome, tender, warm