affectionateness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affectionateness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affectionateness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affectionateness.

Từ điển Anh Việt

  • affectionateness

    /ə'fekʃnitnis/

    * danh từ

    tính hay thương yêu, tính thương mến; tính trìu mến

Từ điển Anh Anh - Wordnet