heart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

heart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm heart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của heart.

Từ điển Anh Việt

 • heart

  /hɑ:t/

  * danh từ

  (giải phẫu) tim

  lồng ngực

  to draw somebody to one's heart: kéo ai vào lòng

  trái tim, lòng, tấm lòng, tâm can, tâm hồn

  a kind heart: lòng tốt

  a hard heart: lòng nhẫn tâm sắt đá

  a heavy heart: lòng nặng trĩu đau buồn

  a false heart: lòng giả dối, lòng phản trắc

  a heart of gold: tấm lòng vàng

  to touch (move) someone's heart: làm mủi lòng ai

  after one's heart: hợp với lòng (ý) mình

  at heart: tận đáy lòng

  from the bottom of one's heart: tự đáy lòng

  in one's heart of hearts: trong thâm tâm

  with all one's heart: hết lòng, với tất cả tâm hồn

  tình, cảm tình, tình yêu thương

  to have no heart: không có tình, sắt đá, nhẫn tâm

  to win (gain) someone's heart: tranh thủ được cảm tình của ai, chiếm được tình yêu của ai

  to give (lose) one's heart to somebody: yêu ai, phải lòng ai

  lòng can đảm, dũng khí; sự nhiệt tâm, sự hăng hái phấn khởi

  to take heart: can đảm, hăng hái lên

  to lose heart: mất hết can đảm, mất hết hăng hái

  to be out of heart: chán nản, thất vọng

  to be in [good] heart: hăng hái, phấn khởi

  người yêu quí, người thân yêu (tiếng xưng hô âu yếm)

  dear heart: em (anh) yêu quý

  my hearts: (hàng hải) những anh bạn dũng cảm của tôi

  giữa, trung tâm

  in the heart of summer: vào giữa mùa hè

  in the heart of Africa: ở giữa Châu phi

  ruột, lõi, tâm

  heart of a head of cabbage: ruột bắp cải

  điểm chính, điểm chủ yếu, điểm mấu chốt; phần tinh tuý; thực chất

  the heart of the matter: điểm mấu chốt của vấn đề; thực chất của vấn đề

  sự màu mỡ (đất)

  to keep land in good heart: giữ cho đất màu mỡ

  out of heart: hết màu mỡ

  (đánh bài), (số nhiều) "cơ" , (số ít) lá bài "cơ"

  queen of hearts: Q "cơ"

  vật hình tim

  to be sick at heart

  đau buồn, buồn phiền; não lòng, ngao ngán

  (nói trại) buồn nôn

  to be the heart and soul of

  (nghĩa bóng) là linh hồn của (một tổ chức...)

  to break someone's heart

  (xem) break

  by heart

  thuộc lòng, nhập tâm

  to learn by heart: học thuộc lòng

  to have something by heart: nhớ nhập tâm cái gì

  to cheer (delight, gladden, rejoice, warm) the cockles of someone's heart

  làm cho ai vui sướng, làm cho ai phấn khởi

  to come (go) home to somebody's heart

  to go to somebody's heart

  làm ai mũi lòng, làm ai thấm thía đến tận tâm can

  to cry (sob, weep) one's heart out

  khóc lóc thảm thiết

  to cut (touch) somebody to the heart

  làm ai đau lòng, chạm đến tâm can ai

  to do someone's heart good

  làm ai vui sướng

  to devour one's heart

  to eat one's heart out

  đau đớn âm thầm, héo hon mòn mỏi đi vì sầu khổ

  to find [it] in one's heart to do something

  cảm thấy, thích làm gì; tự bắt mình phải làm gì, quyết tâm làm gì ((thường) phủ định)

  to have a soft (warm) spot in one's heart for somebody

  có cảm tình với ai

  to have one's heart in (sank into) one's boot (shoes)

  to have one's heart in (leaped into) one's mouth (throat)

  sợ hết hồn, sợ chết khiếp

  to have one's heart in one's work

  làm việc hăng hái hết lòng

  to have something at heart

  thiết tha với cái gì, hết sức quan tâm tới cái gì

  to have the heart to do something

  có đủ can đảm làm gì

  có đủ nhẫn tâm làm gì

  not to have a heart to do something

  không nỡ lòng nào làm cái gì

  không đủ can đảm (không dám) làm cái gì

  have a heart!

  (từ lóng) hãy rủ lòng thương!

  to have one's heart in the right place

  one's heart is (lies) in the right place

  tốt bụng, có ý tốt, có thiện ý

  [with] heart and hand

  hết sức nhiệt tình, với tất cả nhiệt tâm

  heart and soul

  with all one's heart and soul

  với tất cả tâm hồn, hết lòng, hết sức thiết tha

  in the inmost (secret) recesses of the heart

  to keep up heart

  giữ vững tinh thần, không chán nản, không thất vọng

  to lay one's heart bare to somebody

  thổ lộ nỗi lòng của ai

  to lay something to heart

  để tâm suy nghĩ kỹ cái gì

  to lie [heavy] at someone's heart

  to weigh upon somebody's heart

  đè nặng lên lòng ai

  to open (uncover, pour out) one's heart to somebody

  thổ lộ tâm tình với ai

  searching of heart

  (xem) searching

  to take something to heart

  để tâm làm cái gì; quá lo lắng buồn phiền về việc gì

  to take heart of grace

  lấy can đảm, can đảm lên, hăng lên

  to take the heart out of somebody

  to put somebody out of heart

  làm cho ai chán nản thất vọng

  to wear one's heart upon one's sleeve

  ruột để ngoài da

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • heart

  * kinh tế

  hình trái tiền mặt

  hình trái tim

  lõi

  nhân

  * kỹ thuật

  lõi

  lõi cáp

  ruột cáp

  tim

  điện lạnh:

  tím

  xây dựng:

  trái tim

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • heart

  the locus of feelings and intuitions

  in your heart you know it is true

  her story would melt your bosom

  Synonyms: bosom

  the hollow muscular organ located behind the sternum and between the lungs; its rhythmic contractions move the blood through the body

  he stood still, his heart thumping wildly

  Synonyms: pump, ticker

  the courage to carry on

  he kept fighting on pure spunk

  you haven't got the heart for baseball

  Synonyms: mettle, nerve, spunk

  an inclination or tendency of a certain kind

  he had a change of heart

  Synonyms: spirit

  a plane figure with rounded sides curving inward at the top and intersecting at the bottom; conventionally used on playing cards and valentines

  he drew a heart and called it a valentine

  a firm rather dry variety meat (usually beef or veal)

  a five-pound beef heart will serve six

  a playing card in the major suit that has one or more red hearts on it

  he led the queen of hearts

  hearts were trumps

  Similar:

  center: an area that is approximately central within some larger region

  it is in the center of town

  they ran forward into the heart of the struggle

  they were in the eye of the storm

  Synonyms: centre, middle, eye

  kernel: the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience

  the gist of the prosecutor's argument

  the heart and soul of the Republican Party

  the nub of the story

  Synonyms: substance, core, center, centre, essence, gist, heart and soul, inwardness, marrow, meat, nub, pith, sum, nitty-gritty

  affection: a positive feeling of liking

  he had trouble expressing the affection he felt

  the child won everyone's heart

  the warmness of his welcome made us feel right at home

  Synonyms: affectionateness, fondness, tenderness, warmness, warmheartedness, philia