mettle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mettle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mettle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mettle.

Từ điển Anh Việt

 • mettle

  /'metl/

  * danh từ

  khí chất, tính khí

  dũng khí, khí khái, khí phách

  a man of mettle: một người khí khái, một người có khí phách

  nhuệ khí, nhiệt tình, tính hăng hái, lòng can đảm

  to be full of mettle: nhiệt tình hăng hái, đầy nhuệ khí

  to out somebody on his mettle

  thử thách lòng dũng cảm của ai

  thúc đẩy ai làm hết mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mettle

  Similar:

  heart: the courage to carry on

  he kept fighting on pure spunk

  you haven't got the heart for baseball

  Synonyms: nerve, spunk