sum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sum.

Từ điển Anh Việt

 • sum

  /sʌm/

  * danh từ

  tổng số; (toán) tổng

  the sum of two and three is five: tổng của hai và ba là năm

  số tiền

  a round sum: một số tiền đáng kể

  nội dung tổng quát

  the sum and substance of his objections is this: nội dung tổng quát và thực chất những lời phản đối của anh ta là điều này

  bài toán số học

  to be good at sums: giỏi toán

  in sum

  nói tóm lại

  * ngoại động từ

  cộng

  phát biểu ý kiến về tính nết (của ai)

  * nội động từ

  cộng lại

  to sum up

  tóm tắt, tổng kết (ý kiến...)

  kết luận (một vụ kiện)

 • sum

  tổng

  s. of angles tổng các góc

  s. of complex numbers tổng các số phức

  s. of directed line segments tổng các đoạn thẳng

  s. of like powers tổng của các số có luỹ thừa giống nhau

  s. of matrices tổng các ma trận

  s. of real numbers tổng các số thực

  s. of mixed numbers tổng các số hỗn hợp

  s. of irrational numbers tổng các số vô tỷ

  s. of sets tổng các tập hợp

  s. of vectors tổng các vectơ

  algebraic s. tổng đại số

  arithmetic s. tổng số học

  cardinal s. tổng bản số

  cofibered s. tổng đối thớ

  cosine s. tổng cosin

  direct s. tổng trực tiếp

  discrere direct s. (đại số) tổng trực tiếp [rời rạc, yếu]

  ideal s. (đại số) tổng iđêan

  lattice s. (vật lí) tổng mạng

  logical s. (logic học) tổng logic

  log-exponential s. (giải tích) tổng số mũ lôga

  partial s. tổng riêng

  trigonometric s. tổng lượng giác

  vector s. tổng vectơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet