add up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • add up

    * kỹ thuật

    lấy tổng

Từ điển Anh Anh - Wordnet