number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của number.

Từ điển Anh Việt

 • number

  /'nʌmbə/

  * danh từ

  số

  even number: số chãn

  old number: số lẻ

  broken number: phân số

  a great number of: nhiều

  issued in numbers: xuất bản từng đoạn, làm nhiều số

  singular number: (ngôn ngữ học) số ít

  plural number: (ngôn ngữ học) số nhiều

  đám, bọn, nhóm, toán

  he is not of our number: nó không ở trong bọn chúng tôi

  sự đếm số lượng

  without number: không thể đếm được, hằng hà sa số

  (số nhiều) sự hơn về số lượng, số nhiều, đa số

  to win by numbers: thắng vì hơn về số lượng

  he was by numbers: thắng vì hơn về số lượng

  he was compelled to yield to numbers: nó bắt buộc phải chịu thua trước số đông

  (thơ ca) nhịp điệu

  (số nhiều) câu thơ

  (số nhiều) số học

  to be good at numbers: giỏi về số học

  to lose the number of one's mess

  (quân sự), (từ lóng) chết

  number one

  (thông tục) cá nhân, bản thân

  to look only after number one: chỉ chăm chăm chút chút bản thân

  (quân sự), (từ lóng) đại uý (hải quân)

  his number goes up

  (từ lóng) nó đã chầu trời rồi

  * ngoại động từ

  đếm

  to number the stars: đếm sao

  (number among, in, with) kể vào, liệt vào, tính vào

  I number him among my friends: tôi kể anh ta vào số bạn tôi

  đánh số, ghi số

  these books are numbered from one to twenty: những quyển sách này được đánh số từ một đến hai mươi

  lên tới, gồm có, có số dân là (tổng số)

  we numbered twenty in all: chúng tôi tất cả gồm có hai mươi người

  an army numbering eighty thousand: một đạo quân lên tới 80 000 người

  this village numbers 5,000: làng này có đủ số dân là 5 000

  thọ (bao nhiêu tuổi)

  he numbers four score years: cụ ấy thọ tám mươi

  his years are numberef

  anh ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa

 • number

  số; số lượng // đánh số; đếm

  n. of degrees of freedom số bậc tự do

  n. of zero (giải tích) số các không điểm

  absolute số tuyệt đối

  abstract n. số trừu tượng, hư số

  abundant n. số dư

  acceptance n. (thống kê) mức thu nhận (phế phẩm)

  admissible n. (thống kê) mức chấp nhận được

  algebraic(al) n. số đại số

  amicable n.s (các) số bạn

  average sample n. (ASN) (thống kê) cỡ, mẫu trung bình

  beginning n. số bắt đầu

  broken n. phân số

  cardinal n. bản số; lực lượng

  chromatic n. sắc số

  class n. số lớp

  coincidence n. (tô pô) chỉ số trùng, số các điểm trùng

  commensurable n. số hữu tỷ

  complex n. số phức

  composite n. số đa hợp, hợp số

  compound n. tạp số

  conerete n. số cụ thể

  congruent n.s các số đồng dư

  congruous n.s các số so sánh được

  conjugate algebraic n. số đại số liên hợp

  conjugate complex n.s những số phức liên hợp

  conjugate imaginary n.s những số ảo liên hợp

  coprime n.s các số nguyên tố cùng nhau

  critical n. số tới hạn

  denominate n. danh số

  directed n. số tương đối

  direction n. số chỉ phương

  even n. số chẵn

  figurate n. số tượng trưng

  final n. of a continued fraction số cuối cùng của một liên phân số

  floating n.s (máy tính) các số có dấu phẩy động

  imaginary n. số ảo

  inaccessible n. số không đạt được

  incidence n. số liên thuộc

  incommensurable n.s các số không khả ước

  influence n. số ảnh hưởng

  integral n. số nguyên

  intersection n. số tương giao

  irrational n. số vô tỷ

  limiting n. số giới hạn

  long n. (máy tính) số dài (có nhiều chữ số)

  lucky n.s số may mắn

  multipartite n. số phân nhỏ

  multiplace n. số nhiều chữ

  natural n. số tự nhiên

  negative n. số âm

  odd n. số lẻ

  ordinal n. tự số

  p-adic n. số p-adic

  palindromic n. số xuôi ngược (ví dụ 3223)

  perfect n. số hoàn chỉnh

  positive n. số dương

  prime n. số nguyên tố

  pseudoprime n. số giả nguyên tố

  pseudorandom n.s (thống kê) các số giả ngẫu nhiên

  pure imaginary n. số thuần ảo

  Pythagorean n. số Pitago

  random n. (thống kê) số ngẫu nhiên

  rational n. số hữu tỷ

  real n. số thực

  rejection n. (thống kê) mức bức bỏ

  relatively prime n.s số nguyên tố cùng nhau

  rotation n. số quay

  ruond n. số tròn

  rounded n. số đã làm tròn, số đã thu gọn

  separayive n. số tách

  serial n. (máy tính) số thứ tự

  signed n.s các số tương đối có dấu

  square-free n. số không chính phương

  tetrahedral n. số tứ diện

  tolerance n. of defects (thống kê) số phế phẩm cho phép

  torion n. số xoắn

  transcendental n. số siêu việt

  transfinite cardinal n. bản số siêu hạn

  triangular n. số tam giác

  unknown n. ẩn số

  wave n. số sóng

  winding n. of a curve with respect to the point số lần quay của một

  đường cong đối với một điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • number

  the property possessed by a sum or total or indefinite quantity of units or individuals

  he had a number of chores to do

  the number of parameters is small

  the figure was about a thousand

  Synonyms: figure

  a concept of quantity involving zero and units

  every number has a unique position in the sequence

  a select company of people

  I hope to become one of their number before I die

  a numeral or string of numerals that is used for identification

  she refused to give them her Social Security number

  Synonyms: identification number

  a clothing measurement

  a number 13 shoe

  the grammatical category for the forms of nouns and pronouns and verbs that are used depending on the number of entities involved (singular or dual or plural)

  in English the subject and the verb must agree in number

  an item of merchandise offered for sale

  she preferred the black nylon number

  this sweater is an all-wool number

  give numbers to

  You should number the pages of the thesis

  enumerate

  We must number the names of the great mathematicians

  Synonyms: list

  place a limit on the number of

  Synonyms: keep down

  Similar:

  act: a short theatrical performance that is part of a longer program

  he did his act three times every evening

  she had a catchy little routine

  it was one of the best numbers he ever did

  Synonyms: routine, turn, bit

  phone number: the number is used in calling a particular telephone

  he has an unlisted number

  Synonyms: telephone number

  numeral: a symbol used to represent a number

  he learned to write the numerals before he went to school

  issue: one of a series published periodically

  she found an old issue of the magazine in her dentist's waiting room

  total: add up in number or quantity

  The bills amounted to $2,000

  The bill came to $2,000

  Synonyms: add up, come, amount

  count: put into a group

  The academy counts several Nobel Prize winners among its members

  count: determine the number or amount of

  Can you count the books on your shelf?

  Count your change

  Synonyms: enumerate, numerate