amount nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount.

Từ điển Anh Việt

 • amount

  /ə'maunt/

  * danh từ

  số lượng, số nhiều

  a considerable amount: một số lượng đáng kể

  a large amount of work: rất nhiều việc

  tổng số

  what's the amount of this?: tổng số cái này là bao nhiêu?

  thực chất, giá trị thực; tầm quan trọng, ý nghĩa

  this is the amount of what he promised: thực chất lời hứa của hắn là đây

  * nội động từ

  lên đến, lên tới (tiền)

  the bill amounts to 100đ: hoá đơn lên đến 100đ

  chung qui là, rốt cuộc là, có nghĩa là, chẳng khác gì là

  it amounts to the same thing: rốt cuộc cũng thế cả

  this amounts to a refusal: cái đó chẳng khác gì là một lời từ chối

  not to amount to much: không quan trọng, không đáng kể, không có ý nghĩa gì

 • amount

  (Tech) lượng, số lượng

 • amount

  số lượng, lượng

  a. of infomation tk lượng thông tin, lượng tin

  a. of inspection kt số lượng kiểm tra, khối lượng điều tra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amount

  * kinh tế

  số lượng

  số tiền

  tổng số

  tổng số tiền

  * kỹ thuật

  đại lượng

  độ lớn

  giá trị

  lượng

  số lượng

  tổng

  tổng số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amount

  the relative magnitude of something with reference to a criterion

  an adequate amount of food for four people

  be tantamount or equivalent to

  Her action amounted to a rebellion

  Similar:

  sum: a quantity of money

  he borrowed a large sum

  the amount he had in cash was insufficient

  Synonyms: sum of money, amount of money

  measure: how much there is or how many there are of something that you can quantify

  Synonyms: quantity

  sum: a quantity obtained by the addition of a group of numbers

  Synonyms: total

  total: add up in number or quantity

  The bills amounted to $2,000

  The bill came to $2,000

  Synonyms: number, add up, come

  come: develop into

  This idea will never amount to anything

  nothing came of his grandiose plans

  Synonyms: add up