amount in figures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount in figures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount in figures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount in figures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount in figures

    * kinh tế

    số tiền ghi bằng số