amount of turn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount of turn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount of turn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount of turn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount of turn

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ cong đường vòng