amount of traffic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount of traffic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount of traffic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount of traffic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount of traffic

    * kỹ thuật

    khối lượng vận tải