amount of imports nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount of imports nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount of imports giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount of imports.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount of imports

    * kinh tế

    số nhập vào