amounts differ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amounts differ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amounts differ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amounts differ.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amounts differ

    * kinh tế

    số tiền không giống nhau