amount of business nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount of business nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount of business giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount of business.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount of business

    * kinh tế

    số giao dịch