amount of insurance in force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount of insurance in force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount of insurance in force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount of insurance in force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount of insurance in force

    * kinh tế

    mức bảo hiểm hiện hành