amount of money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount of money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount of money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount of money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amount of money

  * kinh tế

  số tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amount of money

  Similar:

  sum: a quantity of money

  he borrowed a large sum

  the amount he had in cash was insufficient

  Synonyms: sum of money, amount