amount over charged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount over charged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount over charged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount over charged.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount over charged

    * kinh tế

    số tiền tính quá