amount of deflection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount of deflection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount of deflection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount of deflection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount of deflection

    * kỹ thuật

    độ sai lệch

    độ võng