amount at the beginning of current year nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount at the beginning of current year nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount at the beginning of current year giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount at the beginning of current year.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount at the beginning of current year

    * kinh tế

    số đầu năm