amount of substance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount of substance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount of substance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount of substance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount of substance

    * kỹ thuật

    lượng chất