amount of mixing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount of mixing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount of mixing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount of mixing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount of mixing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối lượng trộn