amount in words nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount in words nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount in words giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount in words.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount in words

    * kinh tế

    số tiền viết bằng chữ