amount in force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amount in force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amount in force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amount in force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amount in force

    * kinh tế

    bảo hiểm hữu hiệu

    số tiền còn hiệu lực