measure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

measure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm measure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của measure.

Từ điển Anh Việt

 • measure

  /'meʤə/

  * danh từ

  sự đo, sự đo lường; đơn vị đo lường, cái để đo

  to take somebody's measure: đo người cho ai (để may quần áo); (nghĩa bóng) đánh giá tính tình ai, đánh giá bằng khả năng... của ai

  a metre is a measure of length: mét là một đơn vị đo chiều dài

  (nghĩa bóng) hạn độ, phạm vi, giới hạn, chừng mức

  without measure: không có giới hạn nào, không có chừng mức nào)

  to set measures to: đặt giới hạn cho, hạn chế

  im some measure: trong một phạm vi nào, trong một chừng mức nào

  in a great (large) measure: trong một phạm vi nào, trong một chừng mức nào

  in a great (large) measure: trong một phạm vi rộng lớn

  tiêu chuẩn để đánh giá; cái để đánh giá, cái để xét; thước đo

  a chain's weakest link is the measure of its strength: mắt xích yếu nhất là cái để đánh giá sức chịu đựng của cái xích

  phương sách, biện pháp, cách xử trí

  to take measure: tìm cách xử trí

  to take strong measure against: dùng những biện pháp kiên quyết để chống lại

  (toán học) ước số

  greatest commom measure: ước số chung lớn nhất

  (âm nhạc); (thơ ca) nhịp, nhịp điệu

  (địa lý,ddịa chất) lớp tâng

  (từ cổ,nghĩa cổ) điệu nhảy

  measure for measure

  ăn miếng trả miếng

  * động từ

  đo, đo lường

  to measure a piece of cloth: đo một mảnh vải

  to measure someone for new clothes: đo kích thước của người nào để may quần áo mới

  đo được

  the floor measures 6 m by 4: sàn nhà đo được 6 m chiều dài 4 m chiều rộng

  so với, đọ với; (nghĩa bóng) đọ sức với

  to measure one's strength with someone: đọ sức với ai

  liệu chừng, liệu

  ((thường) + off, out) phân phối, phân ra, chia ra

  to measure out a quantity of medicine: phân phối một số lượng thuốc

  (thơ ca) vượt, đi qua

  to measure a distance: vượt được một quâng đường

  to measure one's length

  ngã sóng soài

  to measure someone with one's eye

  nhìn ai từ đầu đến chân

 • measure

  độ đo, số đo; độ; đơn vị đo; tiêu chuẩn

  m. of angle độ đo góc

  m. of concentration (toán kinh tế) độ tập trumg

  m. of curvature độ cong

  m. of dispersion (thống kê) độ phân tán

  m. of kurtosis (thống kê) độ nhọn

  m. of length độ dài

  m. of location (thống kê) độ đo vị trí

  m. of a point set độ đo của một tập hợp điểm

  m. of sensitivity độ nhạy

  m. of skewness (thống kê) độ lệch

  additive m. (giải tích) độ đo cộng tính

  angular m. (hình học) độ đo góc

  complete m. độ đo đầy đủ

  cubic m. đo thể tích

  dry m. phép đo vật khô

  exterior m. độ đo ngoài

  harmonic m. (giải tích) độ đo điều hoà

  hyperbolic m. (giải tích) độ đo hypebôn

  interior m. độ đo trong

  land m. phép đo diện tích

  liquid m. phép đo chất lỏng

  outer m. (giải tích) độ đo ngoài

  probability m. độ đo xác suất

  regular m. độ đo chính quy

  sexagesimal m. of angles hệ đo góc (độ-phút-giây)

  signed m. độ đo suy rộng; độ đo có dấu

  square m. (hình học) diện tích

  surveyor's m. phép đo đất

  wood m. phép đo (vật liệu) rừng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • measure

  * kinh tế

  biện pháp

  biện pháp, cách thức

  cách thức

  định lượng

  đơn vị đo lường

  hạn độ

  kích thước

  sự đo

  sự đo lường

  thước đo

  * kỹ thuật

  biện pháp

  bước

  đo

  độ

  đo đạc

  độ đo

  đo lường

  đơn vị đo

  dụng cụ đo

  hệ đo

  khổ dòng (in)

  kích thước

  máy đo

  số đo

  sự đo

  sự đo lường

  tầng

  thước đo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • measure

  any maneuver made as part of progress toward a goal

  the situation called for strong measures

  the police took steps to reduce crime

  Synonyms: step

  how much there is or how many there are of something that you can quantify

  Synonyms: quantity, amount

  musical notation for a repeating pattern of musical beats

  the orchestra omitted the last twelve bars of the song

  Synonyms: bar

  a container of some standard capacity that is used to obtain fixed amounts of a substance

  determine the measurements of something or somebody, take measurements of

  Measure the length of the wall

  Synonyms: mensurate, measure out

  have certain dimensions

  This table surfaces measures 20inches by 36 inches

  evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or significance of

  I will have the family jewels appraised by a professional

  access all the factors when taking a risk

  Synonyms: evaluate, valuate, assess, appraise, value

  Similar:

  bill: a statute in draft before it becomes law

  they held a public hearing on the bill

  measurement: the act or process of assigning numbers to phenomena according to a rule

  the measurements were carefully done

  his mental measurings proved remarkably accurate

  Synonyms: measuring, mensuration

  standard: a basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated

  the schools comply with federal standards

  they set the measure for all subsequent work

  Synonyms: criterion, touchstone

  meter: (prosody) the accent in a metrical foot of verse

  Synonyms: metre, beat, cadence

  measuring stick: measuring instrument having a sequence of marks at regular intervals; used as a reference in making measurements

  Synonyms: measuring rod

  quantify: express as a number or measure or quantity

  Can you quantify your results?